Polityka Prywatności

1. Informacje Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od października 2019 roku.

Polityka Prywatności NOWYINTERES.PL opisuje ogólne procedury w zakresie ochrony prywatności stosowane przez NOWYINTERES.PL. Odnoszą się one do gromadzonych, używanych i udostępnianych przez NOWYINTERES.PL danych osobowych konsumentów i innych osób fizycznych z przedsiębiorstw klientów, partnerów handlowych i dostawców NOWYINTERES.PL oraz innych organizacji, z którymi NOWYINTERES.PL utrzymuje lub zamierza nawiązać relacje handlowe.

NOWYINTERES.PL zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać je w sposób odpowiedzialny i zgodnie ze stosownymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych we wszystkich krajach, w których działa.

Powrót do góry

2. Gromadzenie danych osobowych i sposób wykorzystania

NOWYINTERES.PL może gromadzić dane osobowe osób fizycznych z różnych przyczyn, takich jak:

- uzyskiwanie dostępu do serwisów WWW lub innych usług elektronicznych i ich używanie

Gdy użytkownik wchodzi do jednego z serwisów WWW.NOWYINTERES.PL lub korzysta z usługi elektronicznej, NOWYINTERES.PL rejestruje informacje niezbędne do zapewnienia użytkownikowi dostępu, umożliwienia działania serwisu WWW oraz spełnienia przez NOWYINTERES.PL wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i wymogów prawnych związanych z funkcjonowaniem serwisów obsługiwanych przez NOWYINTERES.PL. Informacje te obejmują hasła, adres IP i ustawienia przeglądarki. NOWYINTERES.PL gromadzi również informacje na temat aktywności użytkownika w serwisie WWW, aby personalizować jego doświadczenia (dotyczy to m.in. rejestrowania preferencji i ustawień) oraz analizować zebrane dane statystyczne w celu ulepszania i rozwijania serwisów WWW, produktów i usług NOWYINTERES.PL.

- udzielanie odpowiedzi na zapytania, zamówienia lub zgłoszenia serwisowe

Gdy użytkownik kontaktuje się z NOWYINTERES.PL (drogą elektroniczną lub offline) w związku z zapytaniem, w celu zamówienia produktu lub usługi, uzyskania wsparcia lub wzięcia udziału w dyskusji prowadzonej na forum lub za pośrednictwem innego narzędzia społecznościowego, NOWYINTERES.PL gromadzi informacje niezbędne do obsługi takiego żądania użytkownika, udostępnienia mu określonego produktu lub usługi, udzielenia mu wsparcia i zapewnienia możliwości nawiązania z nim kontaktu. NOWYINTERES.PL rejestruje na przykład imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe użytkownika, szczegółowe informacje dotyczące jego żądania i jego umowy z NOWYINTERES.PL, a także informacje dotyczące realizacji, dostawy i fakturowania jego zamówienia.

NOWYINTERES.PL może również uwzględnić informacje z ankiet dotyczących zadowolenia klienta. NOWYINTERES.PL przechowuje takie informacje do celów administracyjnych, na potrzeby obrony swoich praw i w związku ze swoją relacją z użytkownikiem. Gdy użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe na potrzeby rejestracji w związku z takim żądaniem, rejestracja może służyć do identyfikacji użytkownika odwiedzającego serwisy WWW NOWYINTERES.PL.

Przy zamawianiu większości usług i produktów NOWYINTERES.PL wymaga od użytkowników posiadania zarejestrowanego identyfikatora nadanego w systemach obsługiwanych przez NOWYINTERES.PL. Rejestracja może też umożliwić użytkownikowi dostosowanie i kontrolę ustawień w zakresie ochrony prywatności.

- korzystanie z usług przetwarzania w chmurze NOWYINTERES.PL

NOWYINTERES.PL gromadzi informacje na temat korzystania przez użytkownika z usług przetwarzania w chmurze NOWYINTERES.PL, aby umożliwić funkcjonowanie elementów produktu, optymalizować doświadczenia użytkownika, dostosowywać swoje interakcje z użytkownikiem, informować klientów o ogólnym wykorzystaniu usług, zapewniać im wsparcie oraz doskonalić i rozwijać swoje produkty i usługi.

- marketing

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach NOWYINTERES.PL za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez telefon lub pocztą tradycyjną. Może się również zarejestrować jako odbiorca subskrypcji.

Podczas odwiedzania serwisów WWW lub korzystania z usług NOWYINTERES.PL użytkownik może otrzymywać informacje spersonalizowane. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanej komunikacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

NOWYINTERES.PL może wskazywać, że korzysta z danych osobowych użytkownika w związku z żądaniem, zamówieniem, transakcją lub umową (bądź w ramach powiązanych z nimi przygotowań) lub w celu udostępnienia użytkownikowi żądanych przez niego usług (takich jak serwis WWW), takie korzystanie z danych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem.

NOWYINTERES.PL może wskazywać, że korzysta z danych osobowych użytkownika w związku z marketingiem, doskonaleniem lub rozwojem swoich produktów lub usług, na potrzeby ochrony i bezpieczeństwa lub w celu spełnienia wymagań prawnych niezwiązanych z umową lub żądaniem użytkownika, takie korzystanie odbywa się w oparciu o zgodne z prawem interesy własne lub osób trzecich bądź za zgodą użytkownika. Gdy NOWYINTERES.PL gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika na mocy unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, może to mieć konsekwencje dla praw użytkownika.

Powrót do góry

3. Udostępnianie danych osobowych

Jeśli NOWYINTERES.PL zdecyduje się na sprzedaż firmy lub systemu to transakcje te mogą się wiązać z ujawnieniem danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom lub też z otrzymaniem takich danych od sprzedających. NOWYINTERES.PL stara się zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych podczas tego typu transakcji.

W pewnych okolicznościach dane osobowe mogą zostać ujawnione organom administracji publicznej w związku z wymogami postępowania sądowego, na mocy nakazu sądowego lub w toku postępowania prawnego. NOWYINTERES.PL może także udostępniać dane osobowe użytkownika w celu ochrony praw lub własności NOWYINTERES.PL, jego partnerów handlowych, dostawców i klientów lub innych osób, jeśli NOWYINTERES.PL będzie mieć uzasadnione podejrzenie, że zachowanie użytkownika narusza takie prawa, w tym prawo własności.

Powrót do góry

4. Bezpieczeństwo i jakość informacji

Intencją NOWYINTERES.PL jest ochrona danych osobowych użytkownika oraz zachowanie ich jakości. NOWYINTERES.PL wdraża rozsądne środki i procesy natury fizycznej, administracyjnej oraz technicznej, które pomagają nam chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, użyciem oraz ujawnieniem.

Powrót do góry

5. Okres przechowywania

NOWYINTERES.PL nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, w jakich dane te są przetwarzane, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa procesów przetwarzania NOWYINTERES.PL, spełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych (np. przestrzegania okresów przechowywania na potrzeby audytów lub księgowości, a także okresów bezwzględnie obowiązujących), rozstrzygania sporów oraz zgłaszania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Powrót do góry

6. Kontakt z NOWYINTERES.PL

W przypadku pytań odnoszących się do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności należy skorzystać z formularza. Wiadomość zostanie przekierowana do odpowiedniego członka Zespołu NOWYINTERES.PL ds. Ochrony Danych, np. do Inspektora ds. Ochrony Danych lub członków jego zespołu.

Na potrzeby ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) administratorem danych osobowych użytkownika jest przedsiębiorstwo NowyInteres.pl Sp. z o.o. (NOWYINTERES.PL), pod adresem: ul. Malborska 16c/37, 03-286 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000488694. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 5.000,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości, NIP: 5242764991

Powrót do góry

7. Prawa użytkownika

Użytkownik może zażądać uzyskania dostępu, zaktualizowania lub poprawienia swoich danych osobowych. Ma również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego.

Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa zgodnie z określonym prawem krajowym odnoszącym się do przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika podlega unijnemu ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), a dane osobowe użytkownika są przetwarzane w oparciu o zgodne z prawem interesy, wówczas użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z konkretną sytuacją. Na mocy RODO użytkownik może mieć również prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do zażądania ich przeniesienia.

Powrót do góry

8. Zmiany Polityki Prywatności

NOWYINTERES.PL może okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności, a także inne konkretne oświadczenia o ochronie prywatności. Wprowadzając zmiany do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności, NOWYINTERES.PL będzie umieszczać na górze nową datę.

Powrót do góry