Warunki użytkowania

1. Warunki umowy prawnej

Korzystanie z dostępu do niniejszego serwisu WWW (określanego dalej jako "Serwis WWW"), przeglądanie go lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać, jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu.

Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na niniejsze warunki, NIE może korzystać z Serwisu WWW. Wszystkie zastrzeżenia NOWYINTERES.PL, w tym ograniczenie odpowiedzialności, określone w warunkach umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i NOWYINTERES.PL, obowiązują o ile są zgodne z obowiązującym prawem.

NOWYINTERES.PL ma prawo zmienić dowolnym czasie, bez powiadamiania Użytkownika, niniejsze Warunki korzystania z Serwisu WWW, jak również inne informacje w nim zawarte, dokonując stosownych aktualizacji. NOWYINTERES.PL zastrzega sobie również prawo do wprowadzania ulepszeń i/lub zmian w produktach, usługach lub programach opisanych w Serwisie WWW w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

Powrót do góry

2. Postanowienia ogólne

W treści Serwisu WWW zawarte zostały zastrzeżenia dotyczące praw własności i praw autorskich, których należy przestrzegać.

NOWYINTERES.PL udziela Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego zezwolenia na korzystanie z dostępu do Serwisu WWW i wyświetlanie treści w nim zawartych. Zezwolenie takie udzielane jest pod warunkiem, że Użytkownik pozostawi bez zmian zastrzeżenia dotyczące praw własności, w tym praw autorskich i znaków towarowych, oraz zaakceptuje wszelkie warunki i uwagi dołączone do treści Serwisu WWW lub w inny sposób w nim zawarte. Bez względu na powyższe postanowienia, całe oprogramowanie i inne materiały dostępne do pobrania lub wykorzystania za pośrednictwem Serwisu WWW, objęte odrębnymi warunkami licencji, warunkami korzystania lub zastrzeżeniami będą podlegać takim licencjom, warunkom i zastrzeżeniom.

Nieprzestrzeganie warunków i zastrzeżeń zawartych w Serwisie WWW spowoduje automatyczne i natychmiastowe cofnięcie udzielonych Użytkownikowi uprawnień, bez wcześniejszego powiadomienia.

Z wyjątkiem ograniczonego zezwolenia udzielonego w poprzednim akapicie, NOWYINTERES.PL nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek wyraźnych czy domniemanych praw ani licencji w zakresie jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, praw autorskich czy innych praw dotyczących własności intelektualnej o ile nie są one rezultatem prac użytkownika wykonanych za pomocą Serwisu WWW.

Powrót do góry

3. Zastrzeżenia

NOWYINTERES.PL nie składa jakichkolwiek przyrzeczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji co do poprawności, aktualności i kompletności informacji zawartych w Serwisie WWW. W serwisie tym mogą pojawić się nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. NOWYINTERES.PL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualizowanie informacji zawartych w Serwisie WWW, w tym za dokładność i kompletność rozpowszechnianych w nim informacji. Użytkownik powinien potwierdzić dokładność i kompletność wszelkich takich informacji przed podjęciem decyzji co do usług, produktów czy innych kwestii opisanych w niniejszym serwisie.

NOWYINTERES.PL nie gwarantuje, że rozwiąże jakikolwiek zgłoszony problem, nawet jeśli zdecyduje się na dostarczenie informacji w celu jego rozwiązania.

Powrót do góry

4. Informacje poufne

NOWYINTERES.PL informuje i zastrzega, że Serwis WWW nie służy do przekazywania informacji poufnych i prawnie zastrzeżonych.

Umieszczanie informacji poufnych i zastrzeżonych w Serwisie WWW jest wyłączą decyzją użytkownika Serwisu WWW.

Informacje identyfikowane jako dane osobowe przekazywane przez Użytkownika do NOWYINTERES.PL w celu otrzymywania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności. Więcej informacji na temat obowiązywania tychże zasad w NOWYINTERES.PL zawiera strona Ochrona prywatności.

Powrót do góry

5. Relacje handlowe

W momencie uzyskania dostępu do serwisu WWW prowadzonego przez stronę trzecią, Użytkownik winien zdawać sobie sprawę, iż NOWYINTERES.PL nie kontroluje treści tam zamieszczonych, nawet jeśli serwis taki zawiera logo NOWYINTERES.PL.

Na Użytkowniku spoczywa obowiązek podjęcia środków ostrożności w celu zabezpieczenia się przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi programami o potencjalnie niszczącym działaniu oraz obowiązek ochrony posiadanych przez siebie informacji w zakresie, jaki Użytkownik uzna za właściwy.

Powrót do góry

6. Zastrzeżenia dotyczące gwarancji

Użytkownik korzysta z niniejszego serwisu na własne ryzyko. Wszelkie materiały, informacje, produkty, oprogramowanie, programy i usługi są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują ("jakie są"), bez jakichkolwiek gwarancji, w tym także rękojmi. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo NOWYINTERES.PL nie udziela jakichkolwiek gwarancji (w tym także rękojmi), wyraźnych, domniemanych ani ustawowych, nie dokonuje jakichkolwiek ustaleń, a w szczególności nie udziela gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu ani gwarancji nienaruszania praw stron trzecich, w tym praw własności intelektualnej. NOWYINTERES.PL nie udziela jakichkolwiek gwarancji (w tym także rękojmi), że niniejszy serwis www będzie funkcjonować w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i bezbłędny.

Użytkownik zdaje sobie sprawę i zgadza się z tym, że pobierając materiały, informacje, produkty, oprogramowanie, programy i korzystając z usług niniejszego serwisu www czyni to według własnego uznania i na własne ryzyko; użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty, które w związku z tym mogą powstać, a w szczególności za utratę danych lub uszkodzenie własnego systemu komputerowego.

Powrót do góry

7. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym przypadku NOWYINTERES.PL nie ponosi odpowiedzialności wobec stron trzecich za jakiekolwiek szkody (w tym szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, szczególne, powodujące naruszenie dóbr osobistych oraz za szkody, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy), mające związek lub wynikające z korzystania z serwisu www lub z innych serwisów bądź zasobów dostępnych za jego pośrednictwem lub w nim przywołanych, za używanie, pobieranie czy korzystanie z dostępu do jakichkolwiek materiałów, informacji, produktów czy usług.

W szczególności NOWYINTERES.PL nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, zakłócenie działalności gospodarczej, utratę oszczędności, programów lub innych danych, nawet jeśli NOWYINTERES.PL został wyraźnie poinformowany o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód. Zastrzeżenie to i zrzeczenie się odszkodowania ma zastosowanie we wszystkich przypadkach stanowiących podstawę do zgłaszania roszczeń, bez względu na fakt, czy wynikają one z warunków umowy, gwarancji, odpowiedzialności deliktowej czy innych uwarunkowań prawnych.